Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lê [chân], lê bước
  walk properlydon't shuffle
  hãy đi cho đàng hoàng, đừng có kéo lê chân như thế
  đổi thế đứng, giậm giật chân (do bồn chồn sốt ruột…)
  khán giả bắt đầu giậm giật chân một cách sốt ruột
  trang [bài] (khi đánh bài)
  sắp xếp lại
  anh ta sắp xếp lại các giấy tờ trên bàn, làm như đang bận bịu
  thoái thác, lẩn tránh
  don't shuffle, give us a clear answer
  đừng có lẫn tránh nữa, hãy trả lời chúng tôi rõ ràng đi
  shuffle something off [onto somebody]; shuffle out of something
  lẩn tránh việc gì (mà đáng ra mình phải làm)
  he tries to shuffle his work off onto others
  nó tìm cách lẫn tránh công việc của mình và trút lên vai người khác
  shuffle off this mortal coil
  (thường đùa) từ giã cõi đời này
  Danh từ
  sự đi kéo lê chân, bước đi lê chân
  walk with an exhausted shuffle
  lê bước đi mệt mỏi rã rời
  sự trang bài
  sự sắp xếp lại, sự chỉnh đốn
  a shuffle in the Cabinet
  một sự sắp xếp lại trong nội các

  * Các từ tương tự:
  shuffler