Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rung rung (tiếng nói...)
    láy rền (giọng hát)