Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  run run (vì yếu, vì bệnh…)
  shaky hand
  tay run run
  ọp ẹp, lung lay, không vững
  a shaky table
  chiếc bàn ọp ẹp
  a shaky argument
  một lý lẽ không vững
  my French is a bit shaky
  tiếng Pháp của tôi hơi yếu