Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsubstantiated /' ns b'st n ieitd/  

  • Tính từ
    không được chứng minh, không có căn cứ