Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dilapidated /di'læpidei-tid/  

  • Tính từ
    đổ nát, xiêu vẹo, ọp ẹp
    a dilapidated bed
    chiếc giường ọp ẹp