Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ọp ẹp, đổ nát, bỏ bê
  an old run-down hotel
  một khách sạn cũ ọp ẹp
  toàn quận ở trong tình trạng bỏ bê kinh khủng
  mệt mỏi, kiệt sức
  you need a holidayyou look a bit run-down
  anh cần nghỉ, trông hơi có vẻ mệt mỏi đấy
  Danh từ
  sự suy sút dần, sự suy giảm dần
  the run-down of the coal industry
  sự suy giảm dần của công nghiệp than đá
  (of, on something) (khẩu ngữ) bản phân tích chi tiết về (sự việc gì)
  I want a complete run-down on every thing that happened while I was away
  tôi cần một bản báo cáo chi tiết về mọi việc xảy ra trong khi tôi đi vắng