Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  già yếu, lụ khụ
  a decrepit horse
  con ngựa già yếu
  cũ nát
  a decrepit bicycle
  chiếc xe đạp cũ nát

  * Các từ tương tự:
  decrepitate, decrepitation, decrepitly, decrepitude