Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decrepitate /di'krepiteit/  

  • Nội động từ
    nổ lép bép, nổ lách tách (khi rang, nướng...)