Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Thường vị ngữ)
    Lẩm cẩm
    He has gone quite gaga
    Ông ta đã lẩm cẩm lắm rồi