Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decrepitude /di'krepitju:d/  /di'krepitu:d/

  • Danh từ
    sự già yếu, sự lụ khụ
    sự cũ nát