Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dilapidation /dilæpi'deiʃn/  

  • Danh từ
    sự đổ nát, sự xiêu vẹo, sự ọp ẹp