Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enervation /enə:'veiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm yếu, sự làm suy yếu