Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debilitation /di,bili'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm yếu sức, sự làm suy nhược