Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ốm yếu
  tật nguyền do ốm yếu
  tai nghễnh ngãng, mắt mờ là những tật nguyền đi đôi với tuổi già
  infirmity of purpose
  sự không có khả năng định đoạt