Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debility /di'biləti/  

  • Danh từ
    sự suy nhược, sự suy yếu
    sau khi mổ, bà ta bị suy yếu toàn thân