Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decrepitation /di,krepi'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự nổ lép bép, sự nổ lách tách
    sự rang cho đến khi hết nổ, sự nung khô cho đến khi hết nổ