Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (y học)
    hóa già, lão hóa