Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antiquated /'æntikweitid/  

 • Tính từ
  (thường xấu)
  cổ, xưa, cổ xưa
  cổ hủ (người, ý tưởng …)

  * Các từ tương tự:
  antiquatedness