Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] thời trung đại
    văn học trung đại

    * Các từ tương tự:
    mediaevalism, mediaevalist