Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mảnh
  the tenuous threads of a spider web
  những sợi tơ mỏng manh của mạng nhện
  mỏng manh, không đáng kể
  the differenceif it existsis extremely tenuous
  sự khác nhau, nếu có, cũng rất mỏng manh

  * Các từ tương tự:
  tenuously, tenuousness