Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tenuously /'tenjʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] mỏng manh