Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  thon; mảnh khảnh
  slender finger
  ngón tay thon
  a slender girl
  cô gái mảnh khảnh
  a wineglass with a slender stem
  ly uống rượu có chân thon mảnh
  ít ỏi, nhỏ nhoi
  a slender income
  thu nhập ít ỏi
  a person of slender means
  người có số tiền ít ỏi
  they won the electionbut only with a very slender majority
  họ thắng trong cuộc bầu cử nhưng chỉ với một đa số nhỏ nhoi

  * Các từ tương tự:
  slenderise, slenderize, slenderly, slenderness