Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mảnh khảnh, mảnh mai

    * Các từ tương tự:
    sveltely, svelteness