Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự mảnh dẻ; thanh mảnh (người)