Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cũng lissome)
    mềm mại, uyển chuyển

    * Các từ tương tự:
    lissome, lissomness