Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sylphlike /'silflaik/  

  • Tính từ
    mảnh mai yểu điệu