Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    yểu điệu, thướt tha (nói về phụ nữ)