Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slenderly /'slendəli/  

  • Phó từ
    [một cách] mảnh khảnh
    [một cách] ít ỏi, [một cách] nhỏ nhoi