Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slenderize /'slendəraiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho mảnh dẻ, làm cho thon nhỏ
    Nội động từ
    trở thành mảnh dẻ, trở thành thon nhỏ