Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm thành thon; mảnh dẻ
    Nội động từ
    trở thành thon; mảnh dẻ