Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vặt, thường, không quan trọng
    a few trifling errors
    một vài lỗi vặt