Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  nông, cạn, không sâu
  shallow waters
  nước nông
  shallow dish
  cái đĩa nông
  shallow breathing
  hơi thở không sâu
  (nghĩa xấu) nông cạn, hời hợt
  a shallow argument
  lý lẽ nông cạn
  Động từ
  cạn đi

  * Các từ tương tự:
  shallow-draught, shallow-hearted, shallowly, shallowness, shallows