Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    như chỗ nước nông, chỗ nước cạn (ở sông, biển)