Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đàn cá
  bơi thành đàn
  mùa hè khách du lịch đến đấy từng đoàn
  Động từ
  hợp thành đàn (cá)
  Danh từ
  chỗ nông (ở biển); bãi cát ngầm ngập nước nông
  run aground on a shoal
  mắc cạn ở một bãi cát ngập nước nông
  shoals (số nhiều) nguy hiểm ngầm; khó khăn ngầm
  Động từ
  cạn đi

  * Các từ tương tự:
  shoaly