Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nông cạn, hời hợt; không sâu
    sự khác nhau về ý kiến của họ không sâu, về cơ bản họ có những tin tưởng giống nhau