Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sandbank /'sændbæŋk/  

  • Danh từ
    bãi cát, bờ cát