Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shallowly /'∫æləʊli/  

  • Phó từ
    [một cách] nông, [một cách] cạn
    [một cách] nông cạn, [một cách] hời hợt