Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shallowness /'∫æləʊnis/  

  • Danh từ
    sự nông, sự cạn
    sự nông cạn, sự hời hợt