Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valueless /'vælju:lis/  

  • Tính từ
    không có giá trị, vô giá trị

    * Các từ tương tự:
    valuelessness