Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attenuate /ə'tenjʊeit/  

  • Động từ
    làm mảnh đi, làm gầy đi
    tay chân mảnh khảnh
    làm yếu đi, làm giảm bớt
    (luật học) tình tiết giảm tội