Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tenuousness /'tenjʊəsnis/  

  • Tính từ
    sự mảnh
    sự mỏng manh