Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không an toàn, không chắc chắn; nguy hiểm

    * Các từ tương tự:
    unsafeness, unsafety