Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insecurely /,insi'kjʊəli/  

  • Phó từ
    [một cách] không chắc
    insecurely fastened
    trói không chắc