Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thiếu tin tưởng, không tin tưởng
    thiếu tự tin; e dè; dè dặt