Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay giật mình, hay hốt hoảng bồn chồn
    tăng vọt; lên xuống thất thường, thay đổi thất thường (giá cả)