Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st)
  căng
  a tense wire
  sợi dây căng
  căng thẳng, giăng
  a tense atmosphere
  không khí căng thẳng
  Động từ
  căng ra
  gây căng thẳng; cảm thấy căng thẳng
  chị ta cảm thấy căng thẳng khi lại khẩu ngữ thấy tiếng động đó lặp lại
  chờ đợi cuộc đua bắt đầu với các bắp thịt căng thẳng
  hay bồn chồn hồi hộp (người)
  Danh từ
  (ngôn ngữ)
  thì (của động từ)
  the present tense
  thì hiện tại
  the past tense
  thì quá khứ
  the future tense
  thì tương lai

  * Các từ tương tự:
  tensely, tenseness, tenser