Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  hoảng sợ, hốt hoảng; hoang mang sợ hãi; do hoảng sợ; do hốt hoảng; do hoang mang sợ hãi
  don't get panicky!
  đừng có hoảng sợ
  a panicky reaction
  phản ứng do hoảng sợ