Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    hồi hộp; cáu kỉnh
    gần đây cô ta rất hồi hộp vì đang chờ kết quả thi