Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [thuộc] đá; như đá
  a rocky outcrop
  khối đá trồi lên
  đầy đá, [có] nhiều đá
  rocky soil
  đất nhiều đá, đất đầy đá
  Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  lung lay, không vững
  this chair is a trifle rocky
  chiếc ghế này không vững lắm