Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    lởm chởm đá; có vách đá cheo leo
    khôi ngô (nét mặt)